ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

A: απόλυτα ασφαλές
Β: ασφαλές
C: σχετικά ασφαλές
D: πιθανόν επιβλαβές
X: αποδεδειγμένα επιβλαβές

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΥΗΣΗ

ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Αζελαικό οξύ

Ασφαλές χωρίς εμπεριστατωμένες
μελέτες.

 

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ

C(1ο ─ 2ο τρίμηνο),D(3ο τρίμηνο)

Προσοχή στην χρήση της
ασπιρίνης

Ακυκλοβίρη

Τοπική χρήση:C(δεν αντεδείκνυται
κατά την διάρκεια της κύησης)
Per os : μόνο για τις σοβαρές διάχυ
τες λοιμώξεις.

Per os : όχι

Αμινογλυκοσίδες

C ή D(oρισμένοι συνιστούν διακοπή)

Είναι συμβατές

Ανθραλίνη

Καλό είναι να αποφεύγεται

 

Βακιτρακίνη(Apobacyn)

Τοπική χρήση:C(θεωρείται ασφαλής)

 

Βενζοδιαζεπίνες

D (να αποφεύγονται)

Όχι

Βενζοικό βενζύλιο

Με σωστή χρήση είναι αβλαβές

Όπως στην κύηση

Βενζοϋλίου υπεροξείδιο

Θεωρείται απολύτως ασφαλές

Όπως στην κύηση

Βιταμίνες: Α

X(ως προς τις φαρμακολογικές δόσεις)

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Βιταμίνες:D

D(ως προς τις φαρμακολογικές δό
σεις)

 

Νικοτιναμίδη

C(ως προς τις φαρμακολογικές δόσεις).Δεν έχουν αναφερθεί συγγενείς ανωμαλίες.

 

Βουσπιρόνη(Bespar)

Β(η ασφάλεια της δεν έχει τεκμηριωθεί)

Η φαρμακοκινητική της
στο ανθρώπινο γάλα δεν εί
ναι γνωστή.

Γενταμυκίνη

C(δεν υπάρχουν αναφορές για συγγενείς ανωμαλίες ακόμη και μετά
από per os χορήγηση)

 

Γλυκοκορτικοειδή

Τοπική χρήση:C(με επιφύλαξη και σύνεση όταν εφαρμόζονται σε μεγάλες επιφάνειες)
Συστηματική χορήγηση:Η πρεδνιζόνη και πρεδνιζολόνη συνιστούν μικρό κίνδυνο για το έμβρυο.

Όπως στην κύηση.

Η λήψη τους θεωρείται συμβατή.

Γκριζεοφουλβίνη

C(να αποφεύγεται)

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Διπυριδαμόλη(Persantin).Έχει χρησιμοποιηθεί στην Livedo vasculitis

C(δεν έχει συσχετιστεί με συγγενείς ανωμαλίες

Δεν προκαλεί προβλήματα
στο βρέφος

Εξαχλωροφαίνη

Αντεδείκνυται

 

Ερυθρομυκίνη

Β

Συμβατή

Θείο(5-10% σε Vaseline)

Ασφαλής εναλλακτική λύση στην
Ψώρα

 

Ιμιδαζόλες και τριαζόλες

Τοπική χρήση:Β(αφορά τις παλαιότερες ιμιδαζόλες καθώς και την ομοκοναζόλη)

Per os: C(να αποφεύγονται)

Όπως στην κύηση

Καλσιποτριόλη

Η ασφάλεια της είναι άγνωστη.

Να αποφεύγεται

Όπως στην κύηση

Κεφαλοσπορίνες

Β

 

Κινολίνες

C(να αποφεύγονται)

Όπως στην κύηση

Κλινταμυκίνη

Τοπική εφαρμογή:C(θεωρείται α
σφαλής)
Per os:Β

Είναι συμβατή

Είναι συμβατή(παρά τον πιθανό κίνδυνο για ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα στο παιδί)

Κολχικίνη

C(να αποφεύγεται)

Άγνωστη η ασφάλεια της

Κυκλοσπορίνη

C(παρ ότι σχετικά ασφαλές, να αποφεύγεται)

Όπως στην κύηση

Κυπροτερόνη οξική

Αντεδείκνυται

Αντεδείκνυται

Λοραταδίνη

Η ασφάλεια της δεν έχει τεκμηριωθεί

 

Μαλαθείο

Δεν υπάρχουν μελέτες υπερ ή κατά της ασφάλειας του

 

Μεθοτρεξάτη

D(αντεδείκνυται)

Όπως στην κύηση

Μετρονιδαζόλη

Τοπική χρήση:B(θεωρείται ασφαλής)

Per os:Β(αποφυγή στο 1ο τρίμηνο)

Όπως στην κύηση

Να αποφεύγεται εκτός αν χρειάζεται μία δόση μετά την οποία θα ακολουθήσει
ο θηλασμός σε 24 ώρες.

Μινοξιδίλη

C: αντεδείκνυται επειδή η ασφάλεια της δεν έχει τεκμηριωθεί

Παρ όλ αυτά επιτρέπεται

Μουπιροσίνη

C: (θεωρείται ασφαλής)

Όπως στην κύηση

ΜΣΑΦ

Β: 1ο-2ο τρίμηνο, D: 3ο τρίμηνο

Δεν αντενδείκνυνται

Νιφεδιπίνη

C: (όχι στο 1ο τρίμηνο)

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Οιστρογόνα

Χ:(ιδιαίτερα στο 1ο τρίμηνο)

Είναι συμβατά παρ ότι μπορεί να προκαλέσουν γυναικομαστία στο παιδί

Πενικιλλίνες

Β

Θεωρούνται ασφαλείς αν και τα βρέφη μπορεί να παρουσιάσουν αντίδραση υ-
περευαισθησίας.

Πεντοξυφυλλίνη

C: (να μην χορηγείται)

Δεν είναι συμβατή.

Πίσσα

Δεν συνιστάται

Όπως στην κύηση

Ποδοφυλλοτοξίνη

Δεν πρέπει να χορηγείται

Όπως στην κύηση

Povidone iodine

Να αποφεύγεται

Δεν αναφέρονται στοιχεία

Πολυμυξίνη(Terramycin with po
lymyxin)

B

 

Προγεστερόνη-προγεσταγόνα

Χ

Επιτρέπονται παρ ότι μπορει να καταστείλουν την γαλακτόρροια

Πυρεθρίνες

C: Ενδείκνυται η χρήση της Espe
dallethrine(Spregal) με επιφύλαξη αφού είναι νέο φάρμακο

Όπως στην κύηση

Ρετινοειδή

Τοπική χρήση:Β. Η ισοτρετινοίνη
όμως αντεδείκνυται.

Per os: Χ

Ο κίνδυνος για το μωρό θεωρείται αμελητέος(όσον αφορά την τρετινοίνη)

Να αποφεύγονται

Σετιριζίνη

Να μην χορηγείται το 1ο τρίμηνο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Σιμετιδίνη

Β

Συμβατή

Σουλφοναμίδες

Τοπική χρήση: Β και D (κοντά στον τοκετό)

Per os: αντεδείκνυνται

Θεωρούνται συμβατές(με εξαίρεση την σουλφασαλαζίνη)

Σπειρονολακτόνη

D:(αντεδείκνυται)

Είναι συμβατή. Ωστόσο καμμία δερματολογική ένδειξη δεν είναι τόσο σημαντική, ώστε να δικαιολογείται η χορήγηση της.

Τερμπιναφίνη

Β: Μέχρι να καθοριστεί το προφίλ
ασφαλείας είναι προτιμότερο να
αποφεύγεται η χρήση της

Όπως στην κύηση

Τετρακυκλίνες

Τοπική χρήση: Β(παρ όλ αυτά να
προτιμούνται κλινταμυκίνη και
ερυθρομυκίνη)

Επιτρέπονται

Τριμεθοπρίμη

C: (συνιστάται αποφυγή στην αρ
χή και στο τέλος)

Θεωρείται ασφαλές

Υδροξυζίνη

C: (αντεδείκνυται στην αρχή)

Δεν υπάρχουν δεδομένα.

Υδροξυχλωροκίνη

C: (αμφιλεγόμενες συστάσεις)
Προτιμότερη η αποφυγή

Να αποφεύγεται

Φουσιδικό οξύ

Τοπική χρήση: Ορισμένοι ερευνητές το θεωρούν απολύτως ασφαλές

Per os: Η ασφάλεια του φαρμάκου
δεν έχει τεκμηριωθεί.

Όπως στην κύηση

Χλωρεξιδίνη(Octrene)

Είναι μάλλον ασφαλής

Όπως στην κύηση

Ψωραλένια

Eίναι μεταλλαξιογόνα και μετά την
επίδραση της UVA ο αριθμός των μεταλλάξεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Γι αυτό αντεδείκνυνται

Όπως στην κύηση